Reproductive history and risk of cognitive impairment in elderly women: a cross-sectional study in eastern China

Manuscript Number: 

15-0444R1

Author(s): 
Ting-Rui Chen, Fan He, Fu-Dong Li, Jun-Fen Lin, Shang-Tong Lin, Xiao-Peng Shang, Wei Shen, Xin-Yi Wang, Yuan-Yuan Xiao, Yu-Jia Zhai

Disclosures

Ting-Rui Chen

  • Nothing to Disclose

Fan He

  • Nothing to Disclose

Fu-Dong Li

  • Nothing to Disclose

Shang-Tong Lin

  • Nothing to Disclose

Jun-Fen Lin

  • Nothing to Disclose

Xiao-Peng Shang

  • Nothing to Disclose

Wei Shen

  • Nothing to Disclose

Xin-Yi Wang

  • Nothing to Disclose

Yuan-Yuan Xiao

  • Nothing to Disclose

Yu-Jia Zhai

  • Nothing to Disclose