Awareness of the COVID-19 outbreak and resultant depressive tendencies in patients with severe Alzheimer’s disease

Manuscript Number: 

20-0832R1

Author(s): 
Kentaro Hirao, Daisuke Hirose, Yuta Inagawa, Yoshitsugu Kaneko, Hidekazu Kanetaka, Yusuke Ogawa, Hirofumi Sakurai, Shu Sakurai, Shuntaro Serisawa, Soichiro Shimizu, Naoto Takenoshita, Akito Tsugawa

Disclosures

Kentaro Hirao

 • Nothing to Disclose

Daisuke Hirose

 • Nothing to Disclose

Yuta Inagawa

 • Nothing to Disclose

Yoshitsugu Kaneko

 • Nothing to Disclose

Hidekazu Kanetaka

 • Nothing to Disclose

Yusuke Ogawa

 • Nothing to Disclose

Shu Sakurai

 • Nothing to Disclose

Hirofumi Sakurai

 • Nothing to Disclose

Shuntaro Serisawa

 • Nothing to Disclose

Soichiro Shimizu

 • Nothing to Disclose

Naoto Takenoshita

 • Nothing to Disclose

Akito Tsugawa

 • Nothing to Disclose