The Mechanism Underlying Amyloid Polymorphism is Opened for Alzheimer's Disease Amyloid-β Peptide.

Selivanova OM, Surin AK, Marchenkov VV, Dzhus UF, Grigorashvili EI, Suvorina MYu, Glyakina AV, Dovidchenko NV, Galzitskaya OV
J Alzheimers Dis. 2016 Sep 06; 54(2):821-30. PMID: 27567850. Abstract