Effect of Anserine/Carnosine Supplementation on Verbal Episodic Memory in Elderly People

Manuscript Number: 

15-0767R1

Author(s): 
Yuan Cao, Tatsuhiro Hisatsune, Etsuko Imabayashi, Jun Kaneko, Yoshinori Katakura, Hiroki Kurashige, Hiroshi Matsuda, Hideo Satsu, Mamoru Totsuka

Disclosures

Yuan Cao

  • Nothing to Disclose

Tatsuhiro Hisatsune

  • Nothing to Disclose

Etsuko Imabayashi

  • Nothing to Disclose

Jun Kaneko

  • Nothing to Disclose

Yoshinori Katakura

  • Nothing to Disclose

Hiroki Kurashige

  • Nothing to Disclose

Hiroshi Matsuda

  • Nothing to Disclose

Hideo Satsu

  • Nothing to Disclose

Mamoru Totsuka

  • Nothing to Disclose