A new serum biomarker set to detect mild cognitive impairment and Alzheimer’s disease by peptidome technology

Manuscript Number: 

19-1016R1

Author(s): 
Koji Abe, Kyoichi Asada, Kentaro Deguchi, Yasuto Higashi, Nozomi Hishikawa, Masaki Ikeda, Yoshio Ikeda, Noriyuki Kimura, Motohisa Kojo, Takeshi Kuroda, Liang-Ja Lee, Etsuro Matsubara, Ryuta Morihara, Yumiko Nakano, Yasuyuki Ohta, Koichi Okamoto, Kenjiro Ono, Yosuke Osakada, Takehito Senga, Jingwei Shang, Xiaowen Shi, Mikio Shoji, Yoshiki Takao, Masamitsu Takatama, Mami Takemoto, Kenji Tanaka, Yosuke Wakutani, Toru Yamashita

Disclosures

Koji Abe

 • Nothing to Disclose

Kyoichi Asada

 • Nothing to Disclose

Kentaro Deguchi

 • Nothing to Disclose

Yasuto Higashi

 • Nothing to Disclose

Nozomi Hishikawa

 • Nothing to Disclose

Masaki Ikeda

 • Nothing to Disclose

Yoshio Ikeda

 • Nothing to Disclose

Noriyuki Kimura

 • Nothing to Disclose

Motohisa Kojo

 • Nothing to Disclose

Takeshi Kuroda

 • Nothing to Disclose

Liang-Ja Lee

 • Nothing to Disclose

Etsuro Matsubara

 • Nothing to Disclose

Ryuta Morihara

 • Nothing to Disclose

Yumiko Nakano

 • Nothing to Disclose

Yasuyuki Ohta

 • Nothing to Disclose

Koichi Okamoto

 • Nothing to Disclose

Kenjiro Ono

 • Nothing to Disclose

Yosuke Osakada

 • Nothing to Disclose

Takehito Senga

 • Nothing to Disclose

Jingwei Shang

 • Nothing to Disclose

Xiaowen Shi

 • Nothing to Disclose

Mikio Shoji

 • Nothing to Disclose

Yoshiki Takao

 • Nothing to Disclose

Masamitsu Takatama

 • Nothing to Disclose

Mami Takemoto

 • Nothing to Disclose

Kenji Tanaka

 • Nothing to Disclose

Yosuke Wakutani

 • Nothing to Disclose

Toru Yamashita

 • Nothing to Disclose