Generation of Transgenic Cynomolgus Monkeys Overexpressing the Gene for Amyloid-beta Precursor Protein

Manuscript Number: 

19-1081R2

Author(s): 
Masatsugu Ema, Chizuru Iwatani, Toshifumi Morimura, Masanaga Muto, Shinichiro Nakamura, Masataka Nakaya, Masaki Nishimura, Eiichi Okamura, Yasunari Seita, Toshiharu Suzuki, Ikuo Tooyama, Hideaki Tsuchiya, Tomoyuki Tsukiyama, Naoki Watanabe, Daijiro Yanagisawa

Disclosures

Masatsugu Ema

 • Nothing to Disclose

Chizuru Iwatani

 • Nothing to Disclose

Toshifumi Morimura

 • Nothing to Disclose

Masanaga Muto

 • Nothing to Disclose

Shinichiro Nakamura

 • Nothing to Disclose

Masataka Nakaya

 • Nothing to Disclose

Masaki Nishimura

 • Nothing to Disclose

Eiichi Okamura

 • Nothing to Disclose

Yasunari Seita

 • Nothing to Disclose

Toshiharu Suzuki

 • Nothing to Disclose

Ikuo Tooyama

 • Nothing to Disclose

Hideaki Tsuchiya

 • Nothing to Disclose

Tomoyuki Tsukiyama

 • Nothing to Disclose

Naoki Watanabe

 • Nothing to Disclose

Daijiro Yanagisawa

 • Nothing to Disclose